,

Instalacje wodno-kanalizacyjne w domu jednorodzinnym

Instalacja wodno-kanalizacyjna jest niezbędna w niemal każdym budynku. W zależności od przeznaczenia oraz charakterystyki domu, materiały i metody zastosowane podczas wykonywania tego systemu mogą się różnić. Każda instalacja posiada jednak pewien zestaw podstawowych cech, które warto poznać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Czym jest system często w skrócie określany jako „wod-kan"? Jest to układ urządzeń i przewodów zaopatrujących budynek w wodę (także ciepłą) i odprowadzających ścieki, a także wszelkie podzespoły wchodzące w skład armatury. Wodę zasilającą naszą instalację możemy czerpać z dwóch źródeł: sieci wodociągowej lub studni. Większość inwestorów mających taką możliwość decyduje się na przyłącze wodociągowe, stanowiące bardzo wygodne rozwiązanie. W pewnych przypadkach sposób zaopatrzenia determinują warunki zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Jeżeli woda ma być pobierana z sieci, podłączenie budynku musi zostać zrealizowane zgodnie z wytycznymi zakładu wodociągów i kanalizacji, określonymi w wykazie warunków technicznych, który jest wydawany w odpowiedzi na wniosek inwestora. Wyżej wymieniony organ zatwierdza także opracowany projekt budowlany wykonawczy. Po tym fakcie możliwe jest zlecenie budowy przyłącza. Prace wykonują pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji lub uprawniony przez niego wykonawca. Wykonanie odwiertu studni również zleca się specjalistycznej firmie. Sięganie do warstw wodonośnych niższych niż pierwsza znacznie redukuje ryzyko zabrudzenia wody zanieczyszczeniami komunalno-bytowymi. Z drugiej strony, woda pobierana z większej głębokości może mieć mniej korzystny skład mineralny (podwyższona zawartość soli i metali), pogarszający komfort użytkowania (np. wysoka twardość). W przypadku głębokich odwiertów (ponad 30m) konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń.

Nieczystości komunalne i wykorzystaną, zanieczyszczoną wodę użytkową odprowadza system kanalizacyjny. W wariancie ogólnospławnym całość ścieków trafia do jednej rury, co uniemożliwia „ominięcie" oczyszczalni. Wariant rozdzielny polega na odbieraniu ścieków bytowo-gospodarczych jednym przewodem, natomiast ścieków opadowych drugim, dzięki czemu te ostatnie można odprowadzić np. bezpośrednio do rzeki.

Armatura łazienkowa

Tak jak w przypadku podłączania źródła wody do instalacji wodnej, odprowadzenie ścieków może odbywać się za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego – szamba. Warto wspomnieć tu o trzecim rozwiązaniu, które jednak rozważyć mogą tylko inwestorzy pozbawieni możliwości podłączenia instalacji do kanalizacji – mianowicie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli teren planowanej inwestycji spełnia odpowiednie wymagania, wówczas ścieki zneutralizowane przez przydomową oczyszczalnię mogą zostać rozprowadzone w gruncie lub rzece bez szkody dla środowiska. Oczywiście ścieki opadowe zawsze można odprowadzić na teren posesji.

PORADNIK KUPUJĄCEGO
Czym należy kierować się wybierając ogrzewacz przepływowy?

Czym należy kierować się wybierając...

Podgrzewacz wody to często jedyne rozwiązanie jakie możemy zastosowac w danym pomieszczeniu. Jak jednak wybrać odpowiedni model i czym...›››
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia umożliwia neutralizację ścieków wytwarzanych przez jeden lub zespół kilku niewielkich domów....›››
Moje produkty 0
KreoCEN.pl Poradnik Instalacje Instalacje wodno-kanalizacyjne w domu jednorodzinnym
© kreoCEN.pl 2009 - 2020